ปรัชญา

          พัฒนาบัณฑิตจิตวิทยาให้รู้จักและเข้าใจมนุษย์  เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขบนความหลากหลาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            1)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

            2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างความสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ใฝ่รู้ มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ได้

            3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ หลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์การและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นโยบาย

            1) ด้านการเรียนการสอน

                  1.1)  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  1.2)  เน้นฝึกทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

                  1.3)  เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

                  1.4)  เน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

            2) ด้านบุคลากร  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

            3) ด้านการวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

            4) ด้านการบริการชุมชนและท้องถิ่น  เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน