ปี  พ.ศ.  2522  วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปิดสอนระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร  2  ปี (หลังอนุปริญญา)  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  และเปิดรับนักศึกษา  โครงการฝึกอบรม ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา (อคป.)  ซึ่งการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการดำเนินงานต่อเนื่องกันมาถึง  9  รุ่น

            ปี  พ.ศ.  2529  วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา  ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  (กศ.บป.)  วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา)  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  รุ่นที่  1  โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการดำเนินงานต่อเนื่องกันมาถึง  14  รุ่น  

            ปี  พ.ศ.  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  ดังนั้น  วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น  “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

            ปี  พ.ศ.  2541  สถาบันราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับนักศึกษาภาคสมทบโปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว  หลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา)  รุ่นที่  1  จนถึงปัจจุบัน  เป็นรุ่นที่  4  ในรุ่นที่  5  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2544  เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  และหลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา)

            ปี  พ.ศ.  2518  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ได้เปิดสอนรายวิชาในโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

            ปี  พ.ศ.  2549  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

            ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน  5  คน  โดยคณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน  2  คน  แบ่งเป็น  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  2  คน  และคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจำนวน  3  คน  แบ่งเป็น  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  1  คน  สาขาจิตวิทยาการแนะแนว  จำนวน  1  คน  และสาขาจิตวิทยาการปรึกษา  1  คน    แบ่งเป็นข้าราชการ  2  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย  3 คน  มีนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน  151  คน  แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ในเวลาราชการจำนวน  143  คน  และภาคนอกเวลาราชการจำนวน  8  คน