บัณฑิตนักปฏิบัติ  ใฝ่เรียนรู้  เชี่ยวชาญทักษะทางวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพเป็นเลิศ