รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ชุดปัจจุบัน

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร  ประธานหลักสูตร
 2. นายพีรดล เพชรานนท์  กรรมการ
 3. นายคณิน ประยูรเกียรติ  กรรมการ
 4. นางสาวไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล  กรรมการ
 5. นางสาวผกาวดี สะเภาคำ  กรรมการและเลขานุการ

    อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจำ)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชากร วงศ์สวรรค์พร
 2. อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
 3. อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
 4. อาจารย์ศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร
 5. อาจารย์คณิน ประยูรเกียรติ
 6. อาจารย์ผกาวดี สะเภาคำ
 7. อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
 8. อาจารย์ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
 9. อาจารย์