บทบาทหน้าที่

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีระบบการบริหารจัดการแบบหลักสูตรวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ

1.2 จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.7 พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการศึกษาพลศึกษา

1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

1.14 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย