ปรัชญา

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางพลศึกษา ใฝ่เรียนรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มีความสามารถในการคิด สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางปัญญา พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญา และบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีสมรรถนะทางพลศึกษา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

           สาขาวิชาพลศึกษา  มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้และทักษะทางพลศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพตามได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

พันธกิจของหลักสูตร

           สาขาวิชาพลศึกษาเป็นองค์กรการที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมโดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทางด้าน

  1. ด้านวิชาการ

           -  มุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน พลศึกษาและนันทนาการ

           -  มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพ จริยธรรม และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

  1. ด้านงานวิจัย
     -  มุ่งเน้นการวิจัยในเรื่องของวิธีการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครูทางพลศึกษา

  2. ด้านบริการชุมชน
    -  สนับสนุนให้ชุมชนสนใจด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ
  1. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    - ส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

       5.  พัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรทางพลศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนและงานวิจัยที่เป็นสากล