ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ

            ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไม่ปรากฏการบันทึกเป็นหลักฐานแน่นอน เป็นที่ทราบเพียงเริ่มต้นว่าในสมัยแรก ๆ ยังไม่มีภาควิชา มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนวิชาพลานามัย จำนวน 4 ท่าน ในขณะนั้นวิชาพลานามัยเป็นวิชาพื้นฐานบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) ซึ่งประกอบด้วยวิชา  พ.101 (ประวัติพลศึกษาเบื้องต้น) พ.102 (กีฬาประเภทชุด) พ 103 (กีฬาประเภทบุคคล) กลุ่มวิชาพลานามัยเหล่านี้ได้เริ่มใช้สอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมา ในสถาบันฝึกหัดครู (วิทยาลัยครูจันทรเกษม) ในสมัยนั้น

            ปี พุทธศักราช 2516 อาคารพลศึกษาได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ตั้งของสนามเทนนิสเก่า ซึ่งต่อมาสนามเทนนิสได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสนามฟุตบอล

            ปี พุทธศักราช 2518 พระราชบัญญัติได้กำหนดให้วิทยาลัยครู  มีตำแหน่งอธิการเป็นหัวหน้าสถานศึกษา  บริหารงานเป็นระบบคณะวิชา ภาควิชาพลศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหารภาควิชา

            ปี พุทธศักราช 2520 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สำหรับภาคปกติและภาคนอกเวลา (อ.ค.ป.)  รวมทั้งภาค  กศ.บป. ในเวลาต่อมา

            ปี พุทธศักราช 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญาและยังคงรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา

            ปี พุทธศักราช 2528 ยุบหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) คงไว้เฉพาะปริญญาตรี 4 ปีเท่านั้น และไม่มีวิชาโทพลศึกษา  พลศึกษาเรียนสายตรงแบบเอกเดียว

            ปี พุทธศักราช 2534 เป็นสมัยแรกแห่งการบุกเบิกความพร้อมของภาควิชาพลศึกษา โดยท่านอธิการ รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์  ได้ฟื้นฟูอาคารโรงฝึกพลศึกษาและกำหนดให้มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน มีสนามกีฬากลางที่มีสนามฟุตบอลและสนามกรีฑา พร้อมอัฒจันทร์ และสร้างโรงฝึกพลศึกษาแห่งที่ 2 ทางด้านโรงฝึกพลศึกษาแรก พร้อมสนามเทนนิสคู่

            ปี พุทธศักราช 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานส้มตำบันลือโลก ที่อาคารพลศึกษา  1  ในปีเดียวกันนี้จากกิจกรรมนี้ได้พัฒนาอาคาร ฝึกพลศึกษาเป็น หอเชิดชูเกียรตินักกีฬาของนักศึกษาและผลงานกีฬาของอาจารย์

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตำแหน่งอธิการเป็นอธิการบดี ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี 

            ปี พุทธศักราช 2542 มีประกาศสถาบันราชภัฏจันทรเกษมให้มีการบริหารวิชาแบบโปรแกรมวิชา โดยมีคณะกรรมการโปรแกรม 7 คน มีประธานโปรแกรมและกรรมการ มีวาระ 2 ปี ส่วนอาจารย์ประจำภาควิชาเข้าสังกัดคณะวิชา โดยมีคณะกรรมการชุดแรกบริหารงาน

 คณะกรรมการบริหารชุดแรกได้เข้าบริหารระบบโปรแกรมวิชาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 

 1. ผศ.วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์  ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 2. ผศ.สมบูรณ์ รัตนพันธ์  รองประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.สายใจ แจ้งสุทธิมล  กรรมการ
 4. อาจารย์สมศักดิ์ เสียงหลาย  กรรมการ
 5. อาจารย์สุภาพร ฉมาพร  กรรมการ
 6. อาจารย์วัลลีย์ ม่วงประเสริฐ  กรรมการ
 7. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการโปรแกรม (ชุดที่ 2)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545

 1. ผศ.วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์  ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 2. ผศ.สมบูรณ์ รัตนพันธ์  รองประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.ดร.พรรณทิพา เลิศลอย  กรรมการ
 4. อาจารย์สมศักดิ์ เสียงหลาย  กรรมการ
 5. อาจารย์วรพงศ์ พัชรวิชญ์  กรรมการ
 6. อาจารย์พิสิษฐ์ มีวอน  กรรมการ
 7. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการโปรแกรม (ชุดที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ถึง ปีการศึกษา 2550

 1. ผศ.สมบูรณ์ รัตนพันธ์  ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 2. ผศ.วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์  รองประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ  กรรมการ
 4. ผศ.ดร.พรรณทิพา เลิศลอย  กรรมการ
 5. อาจารย์สมศักดิ์ เสียงหลาย  กรรมการ
 6. อาจารย์วรพงศ์ พัชรวิชญ์  กรรมการ
 7. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการและเลขานุการ

            ปีการศึกษา 2547 ภาคเรียนที่ 2 มีอาจารย์ย้ายออกจากโปรแกรมวิชาพลศึกษา 2 ท่านคือ 1) ผศ.ดร.พรรณทิพา เลิศลอย ย้ายไปอยู่โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษา 2) ผศ.ดร.นิลมณี  ศรีคุณ ย้ายไปอยู่ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

            ปี พุทธศักราช 2547  อาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน  เกษียณอายุราชการ                                                   

            ปี พุทธศักราช 2548  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

            ปี พุทธศักราช 2549 ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แขนงวิชาพลศึกษา เพิ่มขึ้นอีก  1 สาขา และได้เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2549

            ปี พุทธศักราช 2550 อาจารย์สมศักดิ์  เสียงหลาย เกษียณอายุราชการ    

            ปี พุทธศักราช 2550 รับอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป  แสงอุไร                                                

            ปี พุทธศักราช 2551 รศ.สมบูรณ์  รัตนพันธ์และอาจารย์วรพงศ์  พัชรวิชญ์  เกษียณอายุราชการ

            ปี พุทธศักราช 2551 รับอาจารย์พีรดล  เพชรานนท์     

            ปี พุทธศักราช 2552 รับอาจารย์นางสาวสรัญญา  ลำลึก  และ นายศิราวิฒษ์  อัครนิจปิยฉัตร                          

            ปี พุทธศักราช 2554 ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  สาขาวิชาพลศึกษาและได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

            ปี พุทธศักราช 2556 เดือน ตุลาคม  ผศ.วิสิฐ  เขมะภาตะพันธ์  เกษียณอายุราชการ                                                   

            ปี พุทธศักราช 2556 รับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 2 ท่านคือ ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่ และอาจารย์คณิน  ประยูรเกียรติ

คณะกรรมการสาขาวิชา (ชุดที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2556

 1. ผศ.วิสิฐ           เขมะภาตะพันธ์            ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 2. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร              รองประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 3. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร                    กรรมการ
 4. นายพีรดล เพชรานนท์                กรรมการ
 5. นายศิราวิฒษ์           อัครนิจปิยฉัตร             กรรมการ
 6. นางสาวสรัญญา           ลำลึก                       กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการสาขาวิชา (ชุดที่ 5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2557

 1. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร              ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร                    กรรมการ
 3. นายพีรดล เพชรานนท์                กรรมการ
 4. นางสาวสรัญญา ลำลึก                       กรรมการ
 5. นายคณิน ประยูรเกียรติ              กรรมการ
 6. นายศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร             กรรมการและเลขานุการ

            ปี พุทธศักราช 2557 วันที่ 2 มกราคม ดร.อนุวัฒน์  ถืออยู่ ลาออกจากราชการ

             ปี พุทธศักราช 2557 รับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 1 ท่านคืออาจารย์ผกาวดี  สะเภาคำ

            ปี พุทธศักราช 2559 รับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 2 ท่านคือ อาจารย์ยอดแก้ว แก้วมหิงสาและอาจารย์ก้องสยาม  ลับไพรี

            ปี พุทธศักราช 2559 อาจารย์ยอดแก้ว แก้วมหิงสา ลาออกจากราชการ และได้มีการรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 1 ท่านคือ อาจารย์ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล

            ปี พุทธศักราช 2560 อาจารย์สรัญญา ลำลึก ลาออกจากราชการ

 คณะกรรมการสาขาวิชา (ชุดที่ 6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 2. นายคณิน ประยูรเกียรติ  รองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการ
 4. นายพีรดล เพชรานนท์  กรรมการ
 5. นางสาวสรัญญา ลำลึก  กรรมการ
 6. นายศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร  กรรมการ
 7. นางสาวผกาวดี สะเภาคำ  กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการสาขาวิชา (ชุดที่ 7) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 2. นายคณิน ประยูรเกียรติ  รองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการ
 4. นายพีรดล เพชรานนท์  กรรมการ
 5. นางสาวสรัญญา ลำลึก กรรมการ
 6. นายศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร  กรรมการ
 7. นายก้องสยาม ลับไพรี  กรรมการ
 8. นายยอดแก้ว แก้วมหิงสา  กรรมการ
 9. นางสาวผกาวดี สะเภาคำ  กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการสาขาวิชา (ชุดที่ 8) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน

 1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 2. นายคณิน ประยูรเกียรติ  รองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
 3. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร  กรรมการ
 4. นายพีรดล เพชรานนท์  กรรมการ
 5. นายศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร  กรรมการ
 6. นายก้องสยาม ลับไพรี  กรรมการ
 7. นางสาวไอยย์ศรัย พีรถภาพรกุล  กรรมการ
 8. นางผกาวดี ไวกสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ