เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2560
 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
 กำหนดการเข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ)
 กำหนดการแข่งขันกระบี่กระบองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 6 กันยายน 2560
 ใบสมัครการแข่งขันกระบี่กระบอง สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รายละเอียดการแข่งขันกระบี่กระบอง สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 กำหนดการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2560
 ใบสมัครการแข่งขันคีตะมวยไทย สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รายละเอียดการแข่งขันคีตะมวย สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
 กำหนดการขอรับทุนการศึกษา แบบรายปี ประจำปีการศึกษา 2560
 ขอให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2
 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปี 2560