ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr. Kasemsri Asawasripongtorn

ประธาน
President

 

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Asst.Prof.Dr. Surang Tammawoharl

รองประธาน
Vice President

 

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
Asst.Prof.Dr. Arunee Sompaothong

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

ดร.สมนึก ทองเอี่ยม
Dr.

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
Dr.

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

กรรมการ
Committee

 

ดร.ชวนิดา สุวานิช
Dr.Chawanida Suwanich

กรรมการ
Committee

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

กรรมการ
Committee

 

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

กรรมการ
Committee

 

ศุภพิชญ์ ประเสริฐนู
Supapish Prasertnu

เลขานุการ
Secretary