ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Assistant Professor Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

ประธาน
President

 

 

รองประธาน
Vice President

 

 

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

 

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

 

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

กรรมการ
Committee

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

กรรมการ
Committee

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

กรรมการ
Committee

 

นายสุธรรม บุญกลม
Sutham Boonklom

เลขานุการ
Secretary