ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

ประธาน
President

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

รองประธาน
Vice President

 

รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
Assoc.Prof.Dr.Preeya Boonyasiri

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
Assoc.Prof.Dr.Ekachai Keesookpun

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

 

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

กรรมการ
Committee

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

กรรมการ
Committee

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

กรรมการ
Committee

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn

กรรมการ
Committee

 

 

เลขานุการ
Secretary