ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน
Vice Dean for Management and Planning

 

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Asst.Prof.Dr.Surang Tammawoharl

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice Dean for Academic and Research

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Student Affairs and Quality Assurance

 

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
Panumas Sethachan

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
Dean's Assistant for Teacher Development Center

 

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
Pornnapat Thaptimon

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Dean's Assistant for Teacher Training Center

 

ดร.สมนึก ทองเอี่ยม
Somnuk Thongiam

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Director Demonstration School of Chandrakasem Rajabhat University

 

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
Asst.Prof.Dr.Santana Wichitnaowarat

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Chairman of Teacher Certificate Program

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
President of Psychology

 

ดร.อาภาพร สิงหราช
Dr.Arpaporn Singharaj

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
President of Science

 

ดร.ชวนิดา สุวานิช
Dr.Chawanida Suwanich

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
President of Educational Technology and Computer

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
President of Physical Education

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
President of Early Childhood Education

 

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
Kamolwan Angsrisuraporn

ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
President of Chinese Language

 

สุธรรม บุญกลม
Sutham Boonklom

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
General Administration Officer