ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน และประกันคุณภาพ
Associate Dean for Management and Planning and Quality Assurance

 

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research and Academic Services

 

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
Asst.Prof.Dr.Nutaya Nakasan

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Department of Student Affairs and Special Affairs

 

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย
Asst.Prof.Dr.Boriboon Srimachai

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
School Director of Chandrakasem Rajabhat
University Demonstration School

 

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Dr.Tawiga Praditbathuga

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Assistant Dean for Teacher Training Center And head teacher training center

 

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Ratchanee Polpiboon

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัสดุและประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Procurement and Quality Assurance

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Head of Teacher Certificate Program

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา
Head of Digital Technology for Education Program

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Head of Psychology Program

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
Head of Physical Education Program

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Head of Early Childhood Education Program

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
General Administration Officer