ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Assistant Professor Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Assistant Professor Dr.Thitiwas Sukpom

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงานและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Management and Planning and Quality Assurance

 

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Vice Dean for Research and Academic Services

 

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
Dr.Nutaya Nakasan

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Vice Dean for Department of Student Affairs and Special Affairs

 

 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Director of Demonstration School, Chandrakasem Rajabhat University

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Dr.Pannarai Subsandee

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
Assistant Dean for Research and Academic Services And head of computer center

 

 

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
Warinya Rotthanawat

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Assistant Dean for Teacher Training Center And head teacher training center

 

รศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
Associate Professor Dr.Santana Wichitnaowarat

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Chairman of Teacher Certificate Program

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Assistant Professor Dr.Nutthakorn Papan

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
President of Educational Technology and Computer

 

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Assistant Professor Kidanan Chumnanvech

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
President of Psychology

 

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
President of Physical Education

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
President of Early Childhood Education

 

สุธรรม บุญกลม
Sutham Boonklom

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
General Administration Officer