นายกัณฐ์ชงฆ์ จตุเทน
Mr. Khanchong Jatutan

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2006
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์
Mr. Chalermsak Onin

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2006
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายกฤษณ์ จินนะกูล
Mr. Krit Jinnakun

Audio-Visual Officer
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
Miss. Jaruwam Changchub

General Service Officer
พนักงานธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2049
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวนิภาพร สิงหรัตน์
Miss. Nipapon Singharat

General Service Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางประชุม เทพทิพย์
Mrs. Prachum Teptip

General Service Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2002
e-mail :

 

นางปนัดดา รักชาติ
Mrs. Panatda Rakchat

General Service Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2002
e-mail :

 

นายประพันธ์ รักชาติ
Mr. Prapan Rakchat

Mechanic 3
ช่างครุภัณฑ์ 3

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
e-mail :