กัณฐ์ชงฆ์ จตุเทน
Khanchong Jatutan

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2006
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์
Chalermsak Onin

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2006
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กฤษณ์ จินนะกูล
Krit Jinnakun

Audio-Visual Officer
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จารุวรรณ ช่างชุบ
Jaruwam Changchub

General Service Officer
พนักงานธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2049
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นิภาพร สิงหรัตน์
Nipapon Singharat

General Service Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.