นายสุธรรม  บุญกลม
Mr. Sutham Boonklom

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2002
e-mail : 

 

นายสมาน ถาวรณา
Mr. Samarn Thawonna

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2049
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา
Miss. Rungsinee Sukontapatima

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2049
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายชลดรงค์ นาชัย
Mr. Chondarong Nachai

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2014
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี
Miss. Primprao Lerssri

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2047
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวภัทราพร พลเสน
Miss. Phatraporn Polsen

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวซานีมา หัมมะรัน
Miss. Saneema Hummaran

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2009
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาววรรณศิริ อ่างแก้ว
Miss. Wansiri Angkaeo

Plan and Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2123
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอัครเดช สันทอง
Mr. Akaradet Sunthong

Computer Technical Officer
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2009
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวชโลธร เจริญศิลป์
Miss. Charitorn Jalernsin

Plan and Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2007
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอนันต์  พึ่งอำนวย
Mr. Anan Pueng-amnuay

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2003
e-mail :

 

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2003
e-mail :