รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
Associate Professor Dr.Santhana Wichinaowarat

President in Teacher Certificate Program
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/santhana-w/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Assistant Professor Dr.Surang Tammawoharl

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Assistant Professor Dr.Wilawan Jaruariyanon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Assistant Professor Dr.Thitiwas Sukpom

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s/

   

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
Dr.Supamas Chumkeaw

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/supamas-c/