รศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
Assoc.Prof.Dr.Santhana Wichinaowarat

President in Teacher Certificate Program
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/santhana-w/

 

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Asst.Prof.Dr.Surang Tammawoharl

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/

 

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Asst.Prof.Dr.Wilawan Jaruariyanon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s/

   

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
Dr.Supamas Chumkeaw

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/supamas-c/