ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
Assistant Professor Dr. Santhana Wichinaowarat

President in Teacher Certificate Program
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/santana-w/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ ธรรมโวหาร
Assistant Professor Dr. Surang Tammawoharl

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Assistant Professor Dr. Wilawan Jaruariyanon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Assistant Professor Dr. Thitiwas Sukpom

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s/

   

ดร. ศุภมาส ชุมแก้ว
Dr. Supamart Chumkeaw

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/supamart-c/