ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

President in Gradute Diploma Program in Teaching Profession
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://thitiwas-s.home.blog/

 

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
Asst.Prof.Dr.Patchara Poompachati

Lecturer in Gradute Diploma Program in Teaching Profession
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://patchara-p.home.blog/

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Asst.Prof.Dr.Wilawan Jaruariyanon

Lecturer in Gradute Diploma Program in Teaching Profession
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://wilawan-j.home.blog/

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Dr.Pannarai Subsandee

Lecturer in Gradute Diploma Program in Teaching Profession
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://pannarai-s.home.blog/

   

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr. Nutthakorn Papan

Lecturer in Gradute Diploma Program in Teaching Profession
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://nutthakorn-p.home.blog/