ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
Asst.Prof.Dr.Sawai Fakkhao

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://sawai-f.home.blog/

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Asst.Prof.Dr.Surang Tammawoharl

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://surang-t.home.blog/

 

ดร.อาภาพร สิงหราช
Dr.Arpaporn Singharaj

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://arpaporn-s.home.blog/

 

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
Dr.Chonnakan Suwannasub

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://chonnakan-s.home.blog/

 

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Dr.Tawiga Praditbathuga

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://tawiga-p.home.blog/

 

ดร.พสิษฐ์ โสภณพงษ์พัฒน์
Dr.Phasit Sophonphongphat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://phasit-s.home.blog/

 

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
Panrada Sansern

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://panrada-s.home.blog/

อาจารย์สุธน วงค์แดง
Suton Wongdaeng

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
fanpage : 
https://sutonw.home.blog/

 

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
Kunyaphat Saengpaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://kunyaphat-s.home.blog/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
Pornnapat Thaptimon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://pornnapat-t.home.blog/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
Panumas Sethachan

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://panumas-s.home.blog/

อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์
Warinya Rotthanawat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
https://warinya-r.home.blog/