ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟักขาว
Assistant Professor Dr.

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
Assistant Professor Dr. Panya Teerawithayalers

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. อาภาพร สิงหราช
Dr. Arpaporn Singharaj

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
Dr. Chonnakan Suwannasub

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Dr. Tawiga Praditbathuga

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. นารท ศรีละโพธิ์
Dr. Nart Srilapo

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Dr. Pannarai Subsandee

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. กฤษณา มณีรัตน์
Dr. Krisana Maneerat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
Panrada Sansern

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

   

อาจารย์สุวิชา วันสุดล
Suvicha Wansudol

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
Kunyaphat Saengpaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
Lecturers

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
Lecturers

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์สิรินพร บ้านแสน
Sirinporn Bansaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
Lecturers

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
Warinya Rotthanawat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/