ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟักขาว
Assistant Professor Dr.Sawai Fakkhao

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/sawai-f/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
Assistant Professor Dr. Panya Teerawithayalers

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/panya-t/

 

ดร. อาภาพร สิงหราช
Dr. Arpaporn Singharaj

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s/

 

ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
Dr. Chonnakan Suwannasub

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/chonnakan-s/

 

ดร. เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Dr. Tawiga Praditbathuga

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/tawiga-p/

 

อาจารย์สุวิชา วันสุดล
Suvicha Wansudol

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/suvicha-w/

 

ดร. นารท ศรีละโพธิ์
Dr. Nart Srilapo

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/nart-s/

 

ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Dr. Pannarai Subsandee

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/pannarai-s/

 

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
Panrada Sansern

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/panrada-s/

อาจารย์สุธน วงค์แดง
Suton Wongdaeng

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/suton-w/

 

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
Kunyaphat Saengpaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/kunyaphat-s/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
Pornnapat Thaptimon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/pornnapat-t/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
Panumas Sethachan

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/panumas-s/

อาจารย์สิรินพร บ้านแสน
Sirinporn Bansaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/sirinporn-b/

ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
Warinya Rotthanawat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/warinya-r/