ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
Asst.Prof.Dr.Sawai Fakkhao

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/sawai-f/

 

ดร.อาภาพร สิงหราช
Dr.Arpaporn Singharaj

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s/

 

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
Dr.Chonnakan Suwannasub

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/chonnakan-s/

 

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Dr.Tawiga Praditbathuga

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/tawiga-p/

 

ดร.สุวิชา วันสุดล
Dr.Suvicha Wansudol

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/suwicha-w

 

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Dr.Pannarai Subsandee

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/pannarai-s/

 

ดร.พสิษฐ์ โสภณพงษ์พัฒน์
Dr.Phasit Sophonphongphat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/phasit-s/

 

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
Panrada Sansern

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/panrada-s/

อาจารย์สุธน วงค์แดง
Suton Wongdaeng

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/suton-w/

 

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
Kunyaphat Saengpaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/kunyaphat-s/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
Pornnapat Thaptimon

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/pornnapat-t/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
Panumas Sethachan

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/panumas-s/

อาจารย์สิรินพร บ้านแสน
Sirinporn Bansaen

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/sirinporn-b/

อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์
Warinya Rotthanawat

Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/warinya-r/