ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิดานันท์ ชำนาญเวช
Assistant Professor Kidanan Chumnanvech

President of Psychology
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/kidanan-c/

 

ดร. ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
Dr. Natchuda Supapoj

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/natchuda-s/

   

ดร. สาธร ใจตรง
Dr. Satorn Jaitrong

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/satorn-j/

 

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Ratchanee Polpiboon

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/ratchanee-p/