ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Kidanan Chumnanvech

President of Psychology
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
https://kidanan-c.home.blog/

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
Asst.Prof.Dr.Panya Teerawithayalers

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://panya-t.home.blog/

 

 

ดร.สาธร ใจตรง
Dr.Satorn Jaitrong

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
https://satorn-j.home.blog/

 

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
Dr.Natchuda Supapoj

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
http://natchuda-s.home.blog/

 

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Ratchanee Polpiboon

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
https://ratchanee-p.home.blog/