ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิดานันท์ ชำนาญเวช
Assistant Professor Kidanan Chumnanvech

President of Psychology
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
Assistant Professor Yapard Vivatpong   

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
Dr. Natchuda Supapoj

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

   

อาจารย์สาธร ใจตรง
Satorn Jaitrong

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Ratchanee Polpiboon

Lecturer in Psychology
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/