อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn 

President of Early Childhood Education
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

 

รองศาสตราจารย์ ฉัตรชนก เธียรปรีชา
Associate professor

Vice President of Early Childhood Education
รองประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
Assistant Professor Dr. Patchara Poompachati

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร.จินตนา สุขสำราญ
Dr. Jintana Suksumran

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2014
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์ณุตรา พงษ์สุพล
Nutra P
ongsupon

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
Krittrin Tumat 

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
Trin Jamtin

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
Kankanit Pornprasit

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

 อาจารย์ศิริรัตน์ คงคารักษ์
Sirirat Kongkarak

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/