อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn 

President of Early Childhood Education
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : 
http://kamolwan-a.home.blog/

 

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
Assoc.Prof.Chutchanok Theanpreecha

Vice President of Early Childhood Education
รองประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : 
https://chutchanok-t.home.blog/

 

ดร.จินตนา สุขสำราญ
Dr.Jintana Suksumran

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : 
https://jintana-s.home.blog/

 

ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
Krittrin Tumat 

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : 
https://krittrin-t.home.blog/

 

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
Trin Jamtin

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : 
https://trin-j.home.blog/

 

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
Kankanit Pornprasit

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage :