อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn 

President of Early Childhood Education
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/kamolwan-a/

 

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
Assoc.Prof.Chutchanok Theanpreecha

Vice President of Early Childhood Education
รองประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/chutchanok-t/

 

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
Asst.Prof.Dr.Patchara Poompachati

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/patchara-p/

 

ดร.จินตนา สุขสำราญ
Dr.Jintana Suksumran

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/jintana-s/

 

ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
Krittrin Tumat 

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/krittrin-t/

 

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
Trin Jamtin

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/trin-j/

 

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
Kankanit Pornprasit

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/kankanit-p/

 

อาจารย์ศิริรัตน์ คงคารักษ์
Sirirat Kongkarak

Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/sirirat-k/