เอกสารคณบดี

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ. เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ

ฝ่ายบริหารและธุรการ

รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์
 รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์
 รายงานประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

แผนกลยุทธ์ 2561-2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
แผนกายภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564          
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนด้านวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
 แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2559
 แผนปฏิบัติการ 2559
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559
 แผนพัฒนาบุคลากร 2559
 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2559 (ปรับปรุง)
 แผนวิชาการ 2559
 แผนวิจัย 2559
 แผนพัฒนานักศึกษา 2559
 แผนบริการวิชาการ 2559 (ปรับปรุง)
 แผนการประกันคุณภาพ 2559
 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนกลยุทธ์ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2558
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 เล่มแผนกลยุทธ์ 2557-2561 ปรับปรุง 2558

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 การจัดการเรียนรู้และงานวิจัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21