ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

แผนกายภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564          
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
แผนด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559          
แผนด้านวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
 แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2559
 แผนปฏิบัติการ 2559
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559
 แผนพัฒนาบุคลากร 2559
 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2559 (ปรับปรุง)
 แผนวิชาการ 2559
 แผนวิจัย 2559
 แผนพัฒนานักศึกษา 2559
 แผนบริการวิชาการ 2559 (ปรับปรุง)
 แผนการประกันคุณภาพ 2559
 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนกลยุทธ์ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2558
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 เล่มแผนกลยุทธ์ 2557-2561 ปรับปรุง 2558