434-2561 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
433-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
427-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกผู้เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตูนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 387-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำตณะศึกษาศาสตร์
 375-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ครั้งที่ 2
 369-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 357-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
 354-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (เพิ่มเติม)
 346-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 339-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
 283-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการใช้  ICT ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 282-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้จักตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 281-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม
 280-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาสำหรับครูและเด็กปฐมวัย
 186-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่ 2-2560
 170-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 
 160-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 145-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 144-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 143-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 
 087-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 064-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 056-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 043-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 042-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 
 017-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม