คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

357-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
354-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (เพิ่มเติม)
346-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
339-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
283-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการใช้  ICT ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
282-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้จักตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
281-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม
280-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาสำหรับครูและเด็กปฐมวัย
 186-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่ 2-2560
 170-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 
160-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
145-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
144-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
143-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 
087-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558-2559
064-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
056-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
043-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
042-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 
017-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คำสั่ง คณะศึกษาศาสตร์

056-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมถนนวัฒนธรรม พ.ศ.2561
055-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
054-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
050-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560
049-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
047-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะวิ่งข้ามทุ่ง
046-2561 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
045-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าศูนย์
044-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าพัสดุคณะศึกษาศาสตร์
042-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 041-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะศึกษาศาสตร์ 
037-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
036-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
035-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
034-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ : ชีวิตนอกรั้ว จะกลัวอะไร
033-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการ (KM)
032-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 031-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาศึกษาศาสตร์ 
027-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ : ชีวิตนอกรั้ว จะกลัวอะไร
026-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
025-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศึกษาศาสตร์
023-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2560 
018-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดนิทรรศการ (เพิ่มเติม) กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
012-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณืวิชาชีพทางจิตวิทยา
011-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
010-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครู
009-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
002-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีวัฒนธรรมวันครู
001-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560