คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาคาร 2 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel 0-2942-6900 ต่อ 2002,2006
IP Phone 02-942-5800 ,02-942-6800 ต่อ 2002,2006
Fax 0-2512-3620