1. บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดปรัชญา และทฤษฎีทางวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  2. บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  3. บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้รักความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
  4. บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ตลอดจนนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  5. บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข