ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            อาจารย์ประจำหลักสูตร 

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน
            2. ดร.ชวนิดา  สุวานิช
            3. ดร.ณัฐญา  นาคะสันต์
            4. อาจารย์ตรีพล  สักกะวนิช
            5. อาจารย์ศุภรางค์  เรืองวานิช

            อาจารย์ผู้สอน

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน
           2. ดร.ชวนิดา  สุวานิช
           3. ดร.ณัฐญา  นาคะสันต์
           4. อาจารย์ตรีพล  สักกะวนิช
           5. อาจารย์ศุภรางค์  เรืองวานิช
           6. ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
           7. อาจารย์อัจฉรา  ภูอ่าง

            อาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา
           ปริญญาเอก  จำนวน 4 คน
           ปริญญาโท  จำนวน 3 คน

            อาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 1 คน
            อาจารย์  จำนวน 6 คน