การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

บทบาทหน้าที่

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มีระบบการบริหารจัดการแบบหลักสูตรวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

            1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ

            1.2 จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

            1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

            1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

            1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

            1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

            1.7 พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

            1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

            1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

            1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

            1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

            1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

            1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

            1.14 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย