ปรัชญา

          เทคโนโลยีการศึกษา คือ สะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้กับผู้เรียน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกปัจจุบัน ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้และมวลประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่า  บัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการส่งผ่านความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพศึกษาของชาติได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีปรัชญาว่า “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนพัฒนาชาติ

วิสัยทัศน์

         มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้  คุณธรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ

  1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ในการออกแบบ การผลิต การพัฒนา การใช้ การบริหารจัดการ และการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  4. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
  5. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อการนำศาสตร์ ไปใช้