ปี พ.ศ. 2518  จากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ทำให้วิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารเป็นคณะวิชาต่างๆ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จึงเป็นโปรแกรมวิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์

            ปี พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

            ปี พ.ศ. 2529  เปิดรับบุคลากรตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

            ปี พ.ศ. 2530  เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

            ปี พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษมตามที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

            ปี พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศใช้ มีผลให้ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

            ปี พ.ศ. 2549  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร โดยเปิดทำการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 แขนงวิชาด้วยกันคือ แขนงวิชามัลติมีเดีย แขนงวิชาถ่ายภาพ  และแขนงวิชาการจัดการความรู้และฝึกอบรม

            ปี พ.ศ. 2555  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี 5 ปี

            ปี พ.ศ. 2560  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

            ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ชุมชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม