1. บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดปรัชญา และทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย
  2. บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
  3. บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้รักความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
  4. บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ตลอดจนนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาปฐมวัย
  5. บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข