รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ชุดปัจจุบัน

     อาจารย์ประจำหลักสูตร

          1. นางสาวณุตรา  พงษ์สุผล
          2. นางฉัตรชนก  เธียรปรีชา
          3. นางสาวพัชรา  พุ่มพชาติ
          4. นางสาวจินตนา  สุขสำราญ
          5. นายตฤณ  แจ่มถิน

     จำนวนอาจารย์ผู้สอน

          1. นางสาวณุตรา  พงษ์สุผล
          2. นางฉัตรชนก  เธียรปรีชา
          3. นางสาวพัชรา  พุ่มพชาติ
          4. นางสาวจินตนา  สุขสำราญ
          5. ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์  ตุ๊หมาด
          6. นายตฤณ  แจ่มถิน
          7. นางสาวกมลวรรณ อังศรีสุรพร

     จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา

          ปริญญาเอก  จำนวน 2 คน
          ปริญญาโท   จำนวน 3 คน
          
     จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

          รองศาสตราจารย์     จำนวน 1 คน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 1 คน
          อาจารย์                 จำนวน 3 คน