การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

บทบาทหน้าที่

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบการบริหารจัดการแบบหลักสูตรวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

               1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ

               1.2 จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

               1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็หลัก

               1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

               1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

               1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

               1.7 พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

               1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย

               1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

               1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

               1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

               1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

               1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

               1.14 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย