ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ มีความสามารถนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกต์สู่การปฏิบัติ มีคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ รักและทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

         มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้  คุณธรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ

 1.   ด้านการจัดการ
  1.1  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้  ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาตนและสังคม
  1.2  ส่งเสริมและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ  โดยนำความรู้ไปใช้พัฒนาเด็กได้เหมาะสมกับท้องถิ่น  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 1. ด้านการวิจัย
  2.1 วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
  2.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตใช้การวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย
 1.   ด้านการบริการวิชาการ
  ให้บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
 1. ด้านศิลปวัฒนธรรม
  ทำนุ บำรุงและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และประเทศชาติ