หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมี รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ เป็นหัวหน้าคณะครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาภาคปกติจำนวน 1 หมู่เรียน และนักศึกษาภาค กศ.บป. จำนวน 1 หมู่เรียน ขณะนั้นมีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาเอก 1 คน คือ ดร. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ และปริญญาโท 1 คน คือนางสาวพัชรา พุ่มพชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ เช่น ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  และภาควิชานาฏศิลป์

            ปีการศึกษา 2538 ได้รับอาจารย์ระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 อัตรา คือ  นางสาวกรรณิการ์ สุสม และ นางสาวจินตนา สุขสำราญ ปีการศึกษา 2545  รับอาจารย์ระดับปริญญาโทมาช่วยราชการ 1 อัตราและรับโอนเป็นอาจารย์ในเวลาต่อมา คือ นางฉัตรชนก  เธียรปรีชา ปีการศึกษา 2551  รับอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโทและเป็นอาจารย์ประจำในเวลาต่อมา เพิ่มอีก 1 อัตรา คือ นางสาวณุตรา  พงษ์สุผล ในปีการศึกษา 2556 รับอาจารย์ระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 อัตรา คือว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด และนายตฤณ  แจ่มถิน ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  สุสม และในปีเดียวกันรับอาจารย์ระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 อัตรา คือนางสาวกมลวรรณ  อังศรีสุรพร

            ปัจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน  โดยเปิดสอนภาคปกติ และมีนักศึกษาทั้งหมด 343 คน มีประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คือ อาจารย์ณุตรา  พงษ์สุผล  โดยทำหน้าที่บริหารหลักสูตรให้ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อไป