การอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) : ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ภาณุมาศ เศรษฐจันทร
การอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ : อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) : ดร.อาภาพร สิงหราช
การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน (TQF) : ดร.อาภาพร สิงหราช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) : ดร.อาภาพร สิงหราช
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย เชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน : ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช , อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร