ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
      http://www.ed.chandra.ac.th/kasemsri-a/

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
     http://www.ed.chandra.ac.th/chutchanok-t/ 

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
     http://www.ed.chandra.ac.th/patchara-p/

ดร.จินตนา สุขสำราญ
     http://www.ed.chandra.ac.th/jintana-s/

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
     http://www.ed.chandra.ac.th/kamolwan-a/

อาจารย์กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
     http://www.ed.chandra.ac.th/krittrin-t/

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
     http://www.ed.chandra.ac.th/trin-j/

สาขาวิชาพลศึกษา

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
     http://www.ed.chandra.ac.th/khanin-p/

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
     http://www.ed.chandra.ac.th/aizarai-p/

อาจารย์ปิยปทีป แสงอุไร
     http://www.ed.chandra.ac.th/piyapatib-s/

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
     http://www.ed.chandra.ac.th/peeradol-b/

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
     http://www.ed.chandra.ac.th/pagawadee-w/

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
     http://www.ed.chandra.ac.th/kongsiam-l/

อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
     http://www.ed.chandra.ac.th/sutapat-p/

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
     http://www.ed.chandra.ac.th/nutthakorn-p/

ดร.ชวนิดา สุวานิช
     http://www.ed.chandra.ac.th/chawanida-s/

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
     http://www.ed.chandra.ac.th/nutaya-n/

ดร.ปิยาภรณ์ เดชะเรืองรอง
     http://www.ed.chandra.ac.th/piyapron-t/

สาขาวิชาจิตวิทยา

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
     http://www.ed.chandra.ac.th/kidanan-c/

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/natchuda-s/

ดร.สาธร ใจตรง
     http://www.ed.chandra.ac.th/satorn-j/

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
     http://www.ed.chandra.ac.th/ratchanee-p/

กลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
     http://www.ed.chandra.ac.th/sawai-f/

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
     http://www.ed.chandra.ac.th/panya-t/

ดร.อาภาพร สิงหราช
     http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s/

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
     http://www.ed.chandra.ac.th/chonnakan-s/

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
     http://www.ed.chandra.ac.th/tawiga-p/

ดร.สุวิชา วันสุดล
     http://www.ed.chandra.ac.th/suvicha-w/

ดร.นารท ศรีละโพธิ์
     http://www.ed.chandra.ac.th/nart-s/

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
     http://www.ed.chandra.ac.th/pannarai-s/

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
     http://www.ed.chandra.ac.th/panrada-s/

อาจารย์สุธน วงศ์แดง
     http://www.ed.chandra.ac.th//

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
     http://www.ed.chandra.ac.th/kunyaphat-s/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
     http://www.ed.chandra.ac.th/pornnapat-t/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
     http://www.ed.chandra.ac.th/panumas-s/

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/warinya-r/

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/santana-w/

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
     http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
     http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
     http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s/

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
     http://www.ed.chandra.ac.th/supamart-c/