ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
     http://www.ed.chandra.ac.th/kasemsri-a

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
      http://www.ed.chandra.ac.th/chutchanok-t

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
     http://www.ed.chandra.ac.th/patchara-p

ดร.จินตนา สุขสำราญ
     http://www.ed.chandra.ac.th/jintana-s

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
     http://www.ed.chandra.ac.th/kamolwan-a

อาจารย์กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
     http://www.ed.chandra.ac.th/krittrin-t

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
     http://www.ed.chandra.ac.th/trin-j

สาขาวิชาพลศึกษา

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
     http://www.ed.chandra.ac.th/khanin-p

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
     http://www.ed.chandra.ac.th/aizarai-p

อาจารย์ปิยปทีป แสงอุไร
     http://www.ed.chandra.ac.th/piyapatip-s

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
     http://www.ed.chandra.ac.th/peeradol-b

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
     http://www.ed.chandra.ac.th/pagawadee-w

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
     http://www.ed.chandra.ac.th/kongsiam-l

อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
     http://www.ed.chandra.ac.th/sutapat-p

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
     http://www.ed.chandra.ac.th/nattakorn-p

ดร.ชวนิดา สุวานิช
     http://www.ed.chandra.ac.th/chawanida-s

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
     http://www.ed.chandra.ac.th/nataya-n

ดร.ปิยาภรณ์ เดชะเรืองรอง
     http://www.ed.chandra.ac.th/piyaporn-t

สาขาวิชาจิตวิทยา

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
     http://www.ed.chandra.ac.th/kidanan-c

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/natchuda-s

ดร.สาธร ใจตรง
     http://www.ed.chandra.ac.th/satorn-j

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
     http://www.ed.chandra.ac.th/ratchanee-p

กลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
     http://www.ed.chandra.ac.th/sawai-f

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
     http://www.ed.chandra.ac.th/panya-t

ดร.อาภาพร สิงหราช
     http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
     http://www.ed.chandra.ac.th/chonnakan-s

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
     http://www.ed.chandra.ac.th/tawiga-p

ดร.สุวิชา วันสุดล
     http://www.ed.chandra.ac.th/suwicha-w

ดร.นารท ศรีละโพธิ์
     http://www.ed.chandra.ac.th/nart-s

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
     http://www.ed.chandra.ac.th/pannarai-s

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
     http://www.ed.chandra.ac.th/panrada-s

อาจารย์สุธน วงศ์แดง
     http://www.ed.chandra.ac.th/

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
     http://www.ed.chandra.ac.th/kunyaphat-s

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
     http://www.ed.chandra.ac.th/pornnapat-t

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
     http://www.ed.chandra.ac.th/panumas-s

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/warinya-r

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
     http://www.ed.chandra.ac.th/santhana-w

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
     http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
     http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
     http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
     http://www.ed.chandra.ac.th/supamas-c