ปีการศึกษา 2560

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (TCI กลุ่มที่ 1)

          1. การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท (ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม, ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์, ผศ.ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร)     
          2. การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ว่าที่ร้อยตรีปิยปทีป  แสงอุไร,ดร.เทวิกา  ประดิษฐบาทุกา) (มศว.)         
          3. การประเมินความต้องการจำเป็นการรู้เรื่องการประเมินของครู (ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว)
          4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (อาจารย์สุธน วงค์แดง, อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร) 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (TCI กลุ่มที่ 2)

          1. จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรงเทพมหานคร (ดร.ณัฏฐ์ชุดา  สุภาพจน์)         
          2. เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ)   

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

          1. The Development of Multimedia Story Book for Promotion of the Moral and Ethics Development for Hearing Impaired Student’s Grade 1 (Piyaporn Techareuangrong)  ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง)
          2. Designing and integrating arithmetic skills in game education : Ramayana (Nattakorn Papan) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน , ดร.ปิยาภรณ์  เตชะเรืองรอง

ปีการศึกษา 2559

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (TCI กลุ่มที่ 1)

          1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณละความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์)  
          2. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาทด้วยการสื่อสารแบบบูรณาการ (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
          3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (อาจารย์พีรดล  เพชรานนท์, ดร.ชวนิดา  สุวานิช)
          4. บทบาทและความสัมพันธ์ของแอนติเจนหมู่เลือกบนผิวเม็ดเลือดแดงกับภูมิไวรับโรคติดเชื้อ (อาจารย์กฤษณา มณีรัตน์) 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (TCI กลุ่มที่ 2)

          1. เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่มีประสิทธิภาพ (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
          2. เกม : นวัตกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (ดร.ณัฐญา นาคะสันต์) 
          3. เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา (ดร.ณัฐญา  นาคะสันต์, อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช) 
          4. STEM Education กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 (ดร.ชวนิดา  สุวานิช)