งานวิจัยที่เผยแพร่ TCI กลุ่มที่ 1

          1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณละความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์)
          2. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาทด้วยการสื่อสารแบบบูรณาการ (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
          3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (อาจารย์พีรดล  เพชรานนท์, ดร.ชวนิดา  สุวานิช)
          4. เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา (ดร.ณัฐญา นาคะสันต์, อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช)ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/91902
          5. บทบาทและความสัมพันธ์ของแอนติเจนหมู่เลือกบนผิวเม็ดเลือดแดงกับภูมิไวรับโรคติดเชื้อ (อาจารย์กฤษณา มณีรัตน์) ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed/index

 งานวิจัยที่เผยแพร่ TCI กลุ่มที่ 2
           
1. เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่มีประสิทธิภาพ (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
          2. เกม : นวัตกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (ดร.ณัฐญา นาคะสันต์) ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/82421/65500