หน่วยคลินิกวิจัย (Research Clinic)  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประสานงานให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักวิจัย และนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่  ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย  ตลอดจนสนับสนุนการจัดเตรียมร่างบทความและการตรวจภาษาสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
          บริการของคลินิกวิจัย
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถาม
- การคำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติ การแปลผล และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนและการออกแบบวิจัย
- การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและการขอพิจารณาเชิงจริยธรรม 

ห้องปฏิบัติการทางวิจัย

          ห้องให้คำปรึกษา

     

          ห้องสมุด

      

          ห้องคอมพิวเตอร์