ภาคเรียนที่ 2/2560

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

EAED1103  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
EAED1201  หลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย    :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ , อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
EAED1502  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา
EAED2203  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.จินตนา สุขสำราญ
EAED2204  การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน
EAED2212  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศิริรักษ์ คงคารักษ์ , อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
EAED3208  การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา
EAED3214  การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน
EAED3302  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
EAED3303  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
EAED4215  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.จินตนา สุขสำราญ
EAED4901  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
EAED5401  การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 :: มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

          สาขาวิชาพลศึกษา 

PHED1112  การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
PHED1201  ทักษะและวิธีการสอนกรีฑา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
PHED1202  ทักษะและวิธีการสอนว่ายน้ำ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
PHED1205  ทักษะและวิธีการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
PHED2106  การจัดการกิจกรรมนันทนาการ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
PHED2207  ทักษะและวิธีการสอนเทเบิลเทนนิส     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ยศวดี โสมภีร์
PHED2302  ทักษะและวิธีการสอนวอลเลย์บอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
PHED3101  การเรียนรู้ทางกลไก     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
PHED3202  ตระกร้อ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุชิน ปานทอง
PHED3203  ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อลงกต นิ่มคง , อาจารย์สุเมธ สุจริยวงศ์ , อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร
PHED3205  เทนนิส     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์
PHED3301  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์ , อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
PHED3302  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล       :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม , อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
PHED3303  ทักษะและวิธีการสอนฟุตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี , ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
PHED3310  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร , รองศาสตราจารย์ ดร .วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
PHED4101  การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร .กรรวี บุญชัย , อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
PHED4201  การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
PHED4251  นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
PHED4303  การสอนสุขศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
PHED4305  การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
PHED4901  สัมมนาทางพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
PHED4902   การวิจัยทางพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.คณิน ประยูรเกียรติ

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

EDTE1103  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชวนิดา สุวานิช

EDTE1104  จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

EDTE2101  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

EDTE2103  การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , ดร.ชวนิดา สุวานิช

EDTE3102  การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

EDTE3103  การผลิตรายงานการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
EDTE3208  วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

          สาขาวิชาจิตวิทยา

PSYC1104  จิตวิทยาการจูงใจ     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC1105  จิตวิทยาการเรียนรู้     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
PSYC1201  มนุษยสัมพันธ์     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC2101 เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC2102  จริยธรรมทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
PSYC2202  จิตวิทยาชุมชน     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC2203  การปรึกษาเบื้องต้น     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC2304  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
PSYC2305  การวางแผนชีวิตและอาชีพ     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC2306  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
PSYC3204  จิตวิทยาธุรกิจ     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC3205  จิตวิทยาบริการ     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC3206  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
PSYC3303  การปรับพฤติกรรม     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC3308  สุขภาพจิต     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
PSYC3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     :: มคอ. 4  ::  มคอ. 6 ::
     อาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาจิตวิทยา
PSYC4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     :: มคอ. 4  ::  มคอ. 6 ::
     อาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาจิตวิทยา

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์

EDMA4202  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ , อาจารย์ณัฏฐนันทน์ วานิชชัง

EDMA4901  สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร์    :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SCED4204  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
SCED4901  สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุวิชา วันสุดล

          สาขาวิชาภาษาจีน

EDCH4601  การสอนเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์

EDCH4901  การสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์

          กลุ่มวิชาชีพครู

EDUC1101  ปรัชญาการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว , ดร.นารท ศรีละโพธิ์
EDUC1102  ความเป็นครูวิชาชีพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ , ดร.อาภาพร สิงหราช , ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน , ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , อาจารย์สุธน วงค์แดง , อาจารย์สุวิชา วันสุดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , อาจารย์สุธน วงค์แดง , ดร.นารท ศรีละโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
EDUC3202  การจัดการเรียนรู้      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , อาจารย์สุธน วงค์แดง
EDUC3401  การบริหารจัดการในห้องเรียน      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร , อาจารย์สุวิชา วันสุดล
EDUC3502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
EDUC3601  ภาษาไทยสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ มุขมา
EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน , อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
EDUC3901  การวิจัยทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
EDUC4101  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ , ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
EDUC4802  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชา
EDUC4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน    :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว , ดร.อาภาพร สิงหราช
EDUC5801  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1     :: มคอ. 4 ::  มคอ. 6  ::
     อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
EDUC5802  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2    :: มคอ. 4 ::  มคอ. 6  ::
     อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

GSDT5101  ความเป็นครู     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
GSDT5106  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน , ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
GSDT5109  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
GSDT5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1     :: มคอ. 4  ::  มคอ. 6 ::
     อาจารย์ผู้สอน : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต