ปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิพล เปียทอง และคณะ
     
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
     - กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ ในเขตจตุจักร (Abs)

ปี 2555

ดร.อาภาพร สิงหราช
     
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
     - การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

อาจารย์เยาวภา โชติวิชัย
     - การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

ดร.อาภาพร สิงหราช
     - ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยแบบจำลองซิปป์ (Abs)