ภาคเรียนที่ 1/2559

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

EAED1101  การศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED1102  คุณลักษณะครูปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED1501  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2202  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2203  การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2205  การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2301  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3207  การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3210  การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3212  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3303  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3701  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED4703  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาพลศึกษา

PHED1101  รากฐานของพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED1103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED1104  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED1203  ทักษะและวิธีการสอนยิมนาสติก     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED1204  ทักษะและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2101  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2201  แบดมินตัน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2204  การเต้นแอโรบิค     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2205  ฟุตซอล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2206  มวย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED2209  ลีลาศ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3102  การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3103  โภชนาศาสตร์เพื่อการพลศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3201  ฟุตบอล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3203  ผู้กากับลูกเสือ - เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3204  กระบี่กระบอง     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3303  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3304  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4102  การบาดเจ็บทางการกีฬา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4301  การสอนกีฬาประเภททีม     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4302  การสอนกีฬาประเภทบุคคล     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4304  การสอนกีฬาทางน้ำ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

EDTE1101  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE1102  การเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE1105  การคิดและเขียนสร้างสรรค์สื่อการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE2101  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE2102  โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE3208  วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE4101  การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE4102  การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE4201  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาจิตวิทยา

PSYC1101  จิตวิทยาทั่วไป     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC1102  จิตวิทยาพัฒนาการ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC1103  จิตวิทยาบุคลิกภาพ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC1206  มนุษยสัมพันธ์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2101  เครื่องมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2202  จิตวิทยาการแนะแนว     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2203  การติดต่อสื่อสารและการชักชวน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2204  การปรึกษาเบื้องต้น     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2205  คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2310  จิตวิทยาการฝึกอบรม     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3101  พลวัตกลุ่ม     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3202  จิตวิทยาสังคม     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3203  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3307  จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3909  วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC3910  สถิติสำหรับการวิจัยจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC4301  การฝึกบริหารความเครียดและความขัดแย้ง     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC4901  สัมมนาทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC4902  การวิจัยทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์

EDMA4201  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SCED3303  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
SCED4204  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาภาษาจีน

EDUC4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          กลุ่มวิชาชีพครู

EDUC1101  ความเป็นครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC1501  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC2106  จิตวิทยาสำหรับครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC2701  จิตวิทยาสำหรับครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3201  การจัดการเรียนรู้     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3202  การจัดการชั้นเรียน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3401  การบริหารจัดการในห้องเรียน     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3601  ภาษาไทยสำหรับครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC3901  การวิจัยทางการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC4101  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC4801  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1     ::  มคอ. 4  ::  มคอ. 6  ::

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

GSDT5101  ความเป็นครู     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
GSDT5102  การพัฒนาหลักสูตร     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
GSDT5103  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
GSDT5105  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
GSDT5107  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::