ภาคเรียนที่ 2/2559

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

EAED1103  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED1201  หลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED1502  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED2204  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED2206  การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED2209  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED2504  สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED3208  การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED3214  การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED3302  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED3303  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED4215  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED4901  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED5401  การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EAED5402  การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED5902  สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาพลศึกษา 

PHED1102  การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED1201  ทักษะและวิธีการสอนกรีฑา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED1202  ว่ายน้ำ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED1205  ทักษะและวิธีการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED2102  การจัดกิจกรรมนันทนาการ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED2202  เทเบิลเทนนิส     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED2203  วอลเล่ย์บอล     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3101  การเรียนรู้ทางกลไก     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3202  ตระกร้อ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3203  ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี สามัญขั้นความรู้เบื้องต้น     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED3205  เทนนิส     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3301  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3302  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED3310  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาพลศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4101  การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4201  การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED4251  นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม      ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4303  การสอนสุขศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PHED4305  การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PHED4901  สัมมนาทางพลศึกษา     ::  มคอ . 3 :: มคอ. 5  ::
PHED4902  การวิจัยทางพลศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

EDTE1103  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDTE1104  จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDTE2103  การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE4202  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษา     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE4905  การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาจิตวิทยา

PSYC1104  จิตวิทยาการจูงใจ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC1105  จิตวิทยาการเรียนรู้     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC1206  มนุษยสัมพันธ์     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC2206  การวางแผนชีวิตและอาชีพ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC2207  จริยธรรมทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC2308  จิตวิทยาเด็กพิเศษ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC2309  จิตวิทยาชุมชน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC2310  จิตวิทยาการฝึกอบรม     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC3204  จิตวิทยาธุรกิจ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC3205  จิตวิทยาบริการ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC3206  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC3308  สุขภาพจิต     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
PSYC3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 4  ::  มคอ. 6  ::
PSYC4802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     ::  มคอ. 4  ::  มคอ. 6  ::

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์

EDMA4202  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDMA4901  สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร์     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDMA4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SCED4204  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
SCED4901  สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::

          สาขาวิชาภาษาจีน

EDCH4601  การสอนเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDCH4901  การสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::

          กลุ่มวิชาชีพครู

EDUC1101  ปรัชญาการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC1501  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC2106  จิตวิทยาสำหรับครู     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3202  การจัดการเรียนรู้     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3401  การบริหารจัดการในห้องเรียน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3601  ภาษาไทยสำหรับครู     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC3901  การวิจัยทางการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC4101  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC4802  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน     ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
EDUC5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

GSDT5106  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    :: มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
GSDT5108  ภาษาและวัฒนธรรม    ::  มคอ. 3  :: มคอ. 5  ::
GSDT5109  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::