ภาคเรียนที่ 1/2560

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

EAED1101  การศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

EAED1102  คุณลักษณะครูปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน

EAED1501  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.จินตนา สุขสำราญ , นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์

EAED2201  การจัดประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา

EAED2202  การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน , ดร.จินตนา สุขสำราญ

EAED2301  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

EAED2504  สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด , รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา

EAED3207  การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.จินตนา สุขสำราญ
EAED3208  การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

EAED3210  การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

EAED3212  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน

EAED3213  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

EAED3701  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล
EAED4215  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์

EAED4703  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

EAED5902  สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล

          สาขาวิชาพลศึกษา 

HESC1111  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
HESC2107  เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี

PHED1101  รากฐานของพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.คณิน ประยูรเกียรติ , รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์

PHED1103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม

PHED1104  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

PHED1203  ทักษะและวิธีการสอนยิมนาสติก     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์

PHED1204  ทักษะและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชากร วงศ์สวรรค์พร

PHED2105  สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล

PHED2206  ทักษะและวิธีการสอนแบดมินตัน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล

PHED2209  ลีลาศ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

PHED2301  ทักษะและวิธีการสอนบาสเกตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร

PHED2601  ทักษะและวิธีการสอนการเต้นแอโรบิก     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชากร วงศ์สวรรค์พร

PHED2603  ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ , ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล

PHED3102  การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี

PHED3103  โภชนาศาสตร์เพื่อการพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.คณิน ประยูรเกียรติ

PHED3201  ฟุตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม , อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี

PHED3204  กระบี่กระบอง     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ , อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว

PHED3303  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์ , อาจารย์วีรพงษ์ บางท่าไม้

PHED3304  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร

PHED4102  การบาดเจ็บทางการกีฬา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว

PHED4301  การสอนกีฬาประเภททีม     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

PHED4302  การสอนกีฬาประเภทบุคคล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.คณิน ประยูรเกียรติ , อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม

PHED4304  การสอนกีฬาทางน้ำ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

EDTE1101  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชวนิดา สุวานิช

EDTE1102  การเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

EDTE1105  การคิดและเขียนสร้างสรรค์สื่อการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

EDTE2101  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

EDTE2102  โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชวนิดา สุวานิช

EDTE3101  การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

          สาขาวิชาจิตวิทยา

PSYC1101  จิตวิทยาทั่วไป     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
PSYC1102  จิตวิทยาพัฒนาการ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์ , อาจารย์สาธร ใจตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช , ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC1103  จิตวิทยาบุคลิกภาพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
PSYC2201  จิตวิทยาการแนะแนว      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC2202  จิตวิทยาชุมชน     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC2301  การติดต่อสื่อสารและการชักชวน     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
PSYC2302  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC2306  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช , อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
PSYC3101  พลวัตกลุ่ม     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC3202  จิตวิทยาสังคม      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC3203  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
PSYC3307  จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC3909  วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
PSYC3910  สถิติสำหรับการวิจัยจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์ , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
PSYC4301  การฝึกบริหารความเครียดและความขัดแย้ง     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
PSYC4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
PSYC4901  สัมมนาทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สาธร ใจตรง
PSYC4902  การวิจัยทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์

EDMA4201  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ , อาจารย์ณัฏฐนันทน์ วานิชชัง

EDMA4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ , อาจารย์ณัฏฐนันทน์ วานิชชัง

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SCED4204  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ , อาจารย์ณัฏฐนันทน์ วานิชชัง

          สาขาวิชาภาษาจีน

EDCH3202  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์

EDCH4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

          กลุ่มวิชาชีพครู

EDUC1101  ปรัชญาการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ ,ดร.อาภาพร สิงหราช

EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร , ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , อาจารย์สุธน วงค์แดง
ดร.นารท ศรีละโพธิ์ 

EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว , อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ

EDUC2701  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

EDUC3201  การจัดการเรียนรู้     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุธน วงค์แดง , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ , ดร.นารท ศรีละโพธิ์

EDUC3202  การจัดการชั้นเรียน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว , ดร.อาภาพร สิงหราช
อาจารย์สุธน วงค์แดง

EDUC3401  การบริหารจัดการในห้องเรียน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร

EDUC3502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฐญา นาคะสันต์ , ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง , ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น , อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

EDUC3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

EDUC4101  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร , ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

EDUC4102  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุวิชา วันสุดล

EDUC4207  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.อาภาพร สิงหราช

EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

EDUC4801  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1     ::  มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
     อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

EDUC5801  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1    ::  มคอ. 4 ::  มคอ. 6  ::
     อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

EDUC5802  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2     ::  มคอ. 4 ::  มคอ. 6  ::
     อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

GSDT5102  การพัฒนาหลักสูตร     ::  มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
GSDT5103  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     ::  มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุธน วงค์แดง , อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
GSDT5105  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     ::  มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
GSDT5107 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     ::  มคอ. 3 ::  มคอ. 5 ::
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว , ดร.สุวิชา วันสุดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร , รองศาสตราจารย์ ดร .สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , ดร.จินตนา สุขสำราญ , ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี