ภาคเรียนที่ 1/2560

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

EAED1101  การศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED1102  คุณลักษณะครูปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED1501  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2201  การจัดประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2202  การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2301  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED2504  สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3207  การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EAED3208  การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

EAED3210  การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EAED3212  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EAED3213  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EAED3701  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EAED4215  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

EAED4703  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EAED5902  สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาพลศึกษา 

HESC1111  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
HESC2107  เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

PHED1101  รากฐานของพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED1103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED1104  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED1203  ทักษะและวิธีการสอนยิมนาสติก     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED1204  ทักษะและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2105  สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2206  ทักษะและวิธีการสอนแบดมินตัน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2209  ลีลาศ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2301  ทักษะและวิธีการสอนบาสเกตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2601  ทักษะและวิธีการสอนการเต้นแอโรบิก     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED2603  ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3102  การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3103  โภชนาศาสตร์เพื่อการพลศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3201  ฟุตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3204  กระบี่กระบอง     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3303  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED3304  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED4102  การบาดเจ็บทางการกีฬา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED4301  การสอนกีฬาประเภททีม     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED4302  การสอนกีฬาประเภทบุคคล     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PHED4304  การสอนกีฬาทางน้ำ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

EDTE1101  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDTE1102  การเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDTE1105  การคิดและเขียนสร้างสรรค์สื่อการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDTE2101  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDTE2102  โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDTE3101  การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาจิตวิทยา

PSYC1101  จิตวิทยาทั่วไป     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC1102  จิตวิทยาพัฒนาการ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC1103  จิตวิทยาบุคลิกภาพ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC2201  จิตวิทยาการแนะแนว      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC2202  จิตวิทยาชุมชน     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2301  การติดต่อสื่อสารและการชักชวน     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC2302  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC2306  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3101  พลวัตกลุ่ม     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3202  จิตวิทยาสังคม      :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3203  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3307  จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3909  วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC3910  สถิติสำหรับการวิจัยจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC4301  การฝึกบริหารความเครียดและความขัดแย้ง     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
PSYC4901  สัมมนาทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
PSYC4902  การวิจัยทางจิตวิทยา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์

EDMA4201  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDMA4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SCED4204  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          สาขาวิชาภาษาจีน

EDCH3202  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDCH4902  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

          กลุ่มวิชาชีพครู

EDUC1101  ปรัชญาการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC2201
  การพัฒนาหลักสูตร     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::

EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC2701  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3201  การจัดการเรียนรู้     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3202  การจัดการชั้นเรียน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3401  การบริหารจัดการในห้องเรียน     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC4101  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC4102  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC4207  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา     :: มคอ. 3 ::  มคอ. 5  ::
EDUC4801  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC5801  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
EDUC5802  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

GSDT5104  จิตวิทยาสำหรับครู     :: มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
GSDT5302  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2     ::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::