ประเพณีวัฒนธรรมวันครู
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2-2560
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 23
ศึกษาศาสตร์วิชาการ 60 "การศึกษาไทย 4.0 : จิตวิญญานความเป็นครู"
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและ คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำแอโรบิคด๊านซ์
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำทางนันทนาการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็ทศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ (New Teaching Model)
 โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ
 โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ พี่เลี้ยงนักวิจัย
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
 โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol Innsbruck ,Austria
 วันครูศึกษาศาสตร์
 การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
 โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน