พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการ
 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561
 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืนร่วม แก้ปัญหายาเสพติด"
 งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
 การจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย งบรายได้ปี 62 และงบแผ่นดิน ปี 63
 วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
 ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร คณะ ประกันสัญจร QA Mobile
 สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
 โครงการสัมมนาศึกษาศาสตร์
 โครงการธรรมะรับอรุณ
 อบรมให้ความรู้และแข่งขันมารยาททางวัฒนธรรม
 ประเพณีวัฒนธรรมวันครู
 พิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ ๑๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2-2560
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 23
ศึกษาศาสตร์วิชาการ 60 "การศึกษาไทย 4.0 : จิตวิญญานความเป็นครู"
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและ คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำแอโรบิคด๊านซ์
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำทางนันทนาการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็ทศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ (New Teaching Model)
 โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ
 โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ พี่เลี้ยงนักวิจัย
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
 โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol Innsbruck ,Austria
 วันครูศึกษาศาสตร์
 การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
 โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน