ปี 2556

ดร. ฐิติวัสส์ สุขป้อม
   
- ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2556 (Abs)


ปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
   
- ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาที่กำลังศึกษาในรายวิชา PSYC 2104 หลักการบริการทาง จิตวิทยาและการแนะแนวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (Abs)