ปี 2555
ดร.ชวนิดา สุวานิช
     
- การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Abs )

พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช
     - การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท (Abs )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (Abs)

ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
     - รูปแบบการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
     - การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม (Abs)