ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายสมาน ถาวรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

พนักงานธุรการ