ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสมาน ถาวรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

พนักงานธุรการ