ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ประธาน

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

รองประธาน

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์  ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

กรรมการ

อาจารย์อาภาพร สิงหราช

กรรมการ

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ

กรรมการ

อาจารย์วริญญา โรจธนะวรรธน์

กรรมการ

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

กรรมการ

รังสินี สุคนธปฏิมา

กรรมการและเลขานุการ

 

สมาน ถาวรณา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

จารุวรรณ ช่างชุบ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ