ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ประธาน

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

กรรมการ

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

กรรมการ

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร

กรรมการ

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ

กรรมการ

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

กรรมการ

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

กรรมการ

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

กรรมการและเลขานุการ