ขั้นตอนการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 หนังสือขออนุญาต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
 การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2560
 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
 กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 กำหนดการวันอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิจัย งบวิจัยในชั้นเรียน

 ปี 2556

ดร. ฐิติวัสส์ สุขป้อม
   
- ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2556 (Abs)


ปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
   
- ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาที่กำลังศึกษาในรายวิชา PSYC 2104 หลักการบริการทาง จิตวิทยาและการแนะแนวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (Abs)