หนังสือขออนุญาต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
 การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2560
 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
 กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 กำหนดการวันอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศเปิดรับทุนวิจัยงบรายได้ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ (สำหรับคณะ) ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ปี 2561
 ไฟล์สัญญารับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 60

งานวิจัย งบรายได้

 ปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิพล เปียทอง และคณะ
     
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
     - กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ ในเขตจตุจักร (Abs)

ปี 2555

ดร.อาภาพร สิงหราช
     
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
     - การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

อาจารย์เยาวภา โชติวิชัย
     - การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Abs)

ดร.อาภาพร สิงหราช
     - ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยแบบจำลองซิปป์ (Abs)