ขั้นตอนการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 หนังสือขออนุญาต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
 การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2560
 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
 กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 กำหนดการวันอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน

 ปี 2555
ดร.ชวนิดา สุวานิช
     
- การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Abs )

พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช
     - การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท (Abs )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (Abs)

ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
     - รูปแบบการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
     - การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม (Abs)