หนังสือขออนุญาต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
 การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2560
 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
 กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 กำหนดการวันอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศเปิดรับทุนวิจัยงบรายได้ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ (สำหรับคณะ) ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ปี 2561
 ไฟล์สัญญารับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 60

งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน

 ปี 2555
ดร.ชวนิดา สุวานิช
     
- การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Abs )

พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช
     - การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท (Abs )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
     - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (Abs)

ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
     - รูปแบบการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ (Abs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
     - การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม (Abs)