20-06-60 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญวันที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2560
 14-06-60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
 13-06-60 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
 13-06-60 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเต้นรำพื้นเมือง “Folk dance workshop” (เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา)